ساختار سازمانی ساختار سازمانی

اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
امين خليلي
معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي
khalili@karafariniomid.ir
علی اصحابی
معاون ساماندهی و توانمندسازی
a.ashabi@karafariniomid.ir
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
محمد کرماني نژاد
مدير حقوقي و امور قراردادها
سهيل علم بيگي
مدير حراست
شمس اله تک دهقان
مديرامور تلفيق برنامه و فناوري اطلاعات
حميد حسن
مديربازرسي، رسيدگي به شکايات و ارزيابي عملکرد
فريبا ميراج
مديرتحقيق، توسعه و اموربين الملل
مهدي نيک نژاد
سرپرست ريسک و حسابداري مديريت
info@karafariniomid.ir
فرهاد محمدي
سرپرست امور استانها و شعب